Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

Pentru constituirea cadrului institutional în vederea implementării proiectului ,,Sistem de management integrat al deşeurilor solide în județul Arad” au fost adoptate Hotărâri ale celor 78 Consilii Locale din judeţul Arad şi Hotărârea Consiliului Judeţean Arad privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Asociaţia Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

Membrii asociaţi sunt următorii :Judeţul Arad, prin Consiliul Judeţean Arad, Municipiul Arad, Oraşul Chişineu Criş, Oraşul Curtici, Oraşul Ineu, Oraşul Lipova, Oraşul Nădlac,Oraşul Pecica, Oraşul Pâncota, Oraşul Sântana, Oraşul Sebiş, Comuna Almaş, Comuna Apateu, Comuna Archiş, Comuna Bata, Comuna Beliu, Comuna Birchiş, Comuna Bârsa, Comuna Bârzava, Comuna Bocsig, Comuna Brazii, Comuna Buteni,Comuna Cărand, Comuna Cermei, Comuna Chisindia, Comuna Conop, Comuna Covăsânţ, Comuna Craiva, Comuna Dezna, Comuna Dieci, Comuna Dorobanţi, Comuna Felnac, Comuna Frumuşeni, Comuna Ghioroc, Comuna Grăniceri, Comuna Gurahonţ, Comuna Hălmagiu, Comuna Hălmăgel, Comuna Hăşmaş, Comuna Igneşti, Comuna Iratoşu, Comuna Macea, Comuna Mişca, Comuna Moneasa, Comuna Olari, Comuna Păuliş, Comuna Peregu Mare, Comuna Petriş, Comuna Pilu, Comuna Pleşcuţa, Comuna Săvârşin, Comuna Secusigiu, Comuna Seleuş, Comuna Semlac, Comuna Sintea Mare, Comuna Socodor, Comuna Şagu, Comuna Şeitin, Comuna Şepreuş, Comuna Şicula, Comuna Şilindia, Comuna Şimand, Comuna Şiria, Comuna Şiştarovăţ, Comuna Şofronea, Comuna Tauţ, Comuna Târnova, Comuna Ususău, Comuna Vărădia de Mureş,Comuna Vinga, Comuna Vârfurile, Comuna Zădăreni, Comuna Zărand, Comuna Zerind, Comuna Zimandu-Nou, Comuna Fântânele, Comuna Livada.

Asociaţia a fost înscrisă prin Certificat de înscriere a persoanei juridice nr. 44/28.07.2008 şi încheierea nr. 5005/03.07.2008, pronuntată în dosarul nr. 5129/55/2008 în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Arad.

Statutul şi Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Asociaţia Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad a fost adoptat şi întocmit în conformitate cu prevederile H.G.nr 855/2008 şi Ordonanţa 26/2000 modificată prin Legea 246/2005.

Unităţile administrativ teritoriale membre şi-au exprimat voinţa de a coopera şi de a se asocia în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare , precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare “Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică.

Asociaţia a fost consttituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza mai multor contracte de delegare a gestiunii atribuite operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor speciale aplicabile.

In vederea indeplinirii scopului şi obiectivelor Asociaţiei, consiliile locale, respectiv consiliul judeţean adoptă hotărâri din care să reiasă participarea acestora la mecanismul de cofinanţare aferent bugetelor locale, totodată adoptă hotărâri privind disponibilitatea terenurilor pentru realizarea proiectului.

Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia a constituit un aparat tehnic propriu,condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic au statutul de salariaţi ai Asociaţiei.

Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori.

Sediul Asociaţiei este în România, Arad, B-dul Revoluţiei nr. 81, judeţul Arad.


CAUTA ÎN SITE

STATISTICI

Vizitatori azi: _
Vizitatori total: _